Kohout Engineering
CZ EN

Energetika a obnovitelné zdroje

Geotermálni energie

Spolupráce na mezinárodním projektu geotermální elektrárny o elektrickém výkonu 5MW.

Využití nízkopotenciálního tepla - organický rankinův cyklus (ORC)

Zpracování rozsáhlé studie: „Geotermální zdroje – dolní technické hranice využitelnosti pro výrobu elektrické energie“ (2010)

Cílem studie bylo shromáždit dostupné informace o současných technologických možnostech výroby elektrické energie z geotermálních zdrojů a definování dolních mezních parametrů zdrojů jako podklad pro další hydrogeologickou práci, posuzování a prospekci nových potenciálních lokalit geotermálních zdrojů.

Analýza možností zvýšení účinnosti systémů ORC.

Posouzení technických a ekonomických možností optimalizace využití energie získané spalováním biomasy při kombinované výrobě tepla a elektrické energie. Při optimalizaci byly porovnávány různé varianty systémů s jednou nebo i více turbínami při použití několika výměníků v kaskádovém uspořádání s ohledem na výparnou teplotu a tlak použitého média. (2010)

Využití odpadů v energetice

Zpracování studie: „Odpady v souvislostech" (2009)

Studie se zabývá využitím komunálního odpadu k výrobě energie při použití standardních technologií ve spalovnách a také inovativních pyrolýzních technologií . Analyzuje a porovnává různé modely svozu, uskladnění a zpracování odpadů.